ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при виконавчому комітеті Української міської ради 

1. Громадська рада (далі – Рада) при виконавчому комітеті Української міської ради (далі – Виконком) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні справами місцевого самоврядування, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації політики місцевого самоврядування.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про громадську раду.
Положення про громадську раду погоджується з Виконкомом та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями Ради є:
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами місцевого самоврядування;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Виконкому;
- сприяння врахуванню Виконкомом громадської думки під час формування та реалізації політики місцевого самоврядування.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. готує та подає до Виконкому пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
4.2. готує та подає до Виконкому пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
4.3. подає до Виконкому обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації політики місцевого самоврядування у відповідній сфері, удосконалення роботи Виконкому;
4.4. проводить громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів та відповідність їх законодавству України;
4.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Виконкомом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням рішень Виконкому законодавству України та нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
4.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Виконкому та в інший прийнятний спосіб;
4.7. збирає, узагальнює та подає до Виконкому інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
4.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку м. Українка чи адміністративно-територіальної одиниці;
4.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Рада має право:
5.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи та структури (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
5.2. залучати до роботи Ради працівників Виконкому, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
5.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
5.4. отримувати в установленому порядку від Виконкому, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;
5.5. отримувати від Виконкому проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени Ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Виконком.
6. До складу Ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що діють на території громади, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства), які мешкають на території громади.

7. Склад Ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад Ради визначається установчими зборами.
Членами Ради не можуть бути обрані посадові або службові особи Виконкому.
Строк повноважень складу Ради – два роки.
До складу Ради може бути обрано не більше ніж по два представника від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в Раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Ради – Виконком утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при Виконкомі вже утворена Рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Ради, та Виконкому, при якому утворюється Рада.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Виконком в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 5 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Виконком повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Ради, що діяла при Виконкомі до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
Протокол установчих зборів, відомості про склад Ради Виконком оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. До складу Ради можуть включатися нові члени з представників інститутів громадянського суспільства, які подали заяву про вступ до Ради, шляхом голосування на засіданні Ради.

10. Членство в Раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:
- систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Раді;
- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Ради;
- неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;
- подання членом Ради відповідної заяви.

11. Виконком затверджує склад Ради на підставі протоколу зборів.

12. Раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування.
Голова Ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом голосування.
Повноваження голови Ради можуть бути припинені за рішенням Ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

13. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
- підписує документи від імені Ради;
- представляє Раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
- може брати участь у засіданнях колегії Виконкому.

14. Функції секретаря Ради може виконувати працівник структурного підрозділу Виконкому у зв’язках з громадськістю, який не є членом Ради.

15. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
Засідання Ради проводяться відкрито.
У засіданнях Ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Виконкому.
За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
Засідання Ради можуть бути проведенні в форматі електронній комунікацій (веб – конференції, скайп – конференції, засоби комунікації у мережі файсбук та інші).
Результаті засідань Ради оформлюються протоколом, що оприлюднюється в відкритому доступі на офіційній веб – сторінці Ради.

16. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Виконкомом.
Рішення Виконкому, прийняте за результатами розгляду пропозицій Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Виконкому та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Ради або причини їх відхилення.

17. Рада інформує Виконком та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Виконкому та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

18. Забезпечення секретаріату Ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Виконком.

19. Рада має бланк із своїм найменуванням.

20. Положення про Раду діє безстроково до моменту припинення діяльності Ради.
Зміни та доповнення до положення про Раду можуть вноситися на засіданнях Ради та прийматися шляхом голосування більшістю.